Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

UNBISnet

Организация на обединените нации

ООН е учредена на 24 октомври 1945 г., когато е ратифицирана и Хартата на ООН от държавите учре­дителки. Понастоящем Организацията на обединени­те нации е междудържавен съюз от 192 страни членки и глобална организация с напълно признат субект на международното право.

Основният сайт на ООН в Интернет е на адрес http://www.un.org/. Началната страница на организаци­ята има версии на арабски, китайски, английски, френ­ски, руски и испански език.

Главните органи на ООН и техните уеб сайтове са:

 • Генерална асамблея – General Assembly (http://www.un.org/ga/).
 • Съвет за сигурност – Security Council (http://www.un.org/Docs/sc/).
 • Икономически и социален съвет – Economic and Social Council, ECOSOC (http://www.un.org/ecosoc/);
 • Съвет за попечителство – Trusteeship Council (http://www.un.org/documents/tc.htm).
 • Секретариат – United Nations Secretariat (http://www.un.org/documents/st.htm).
 • Международен съд – International Court of Justice, ICJ (http://www.icj-cij.org/).

Библиотеката Dag Hammarskjöld Library (DHL)

е главната библиотека на ООН със седалище в Ню Йорк, основана през 1946 година. Първоначално е но­сила името Библиотека на ООН, по-късно Междуна­родна библиотека на ООН. В края на 1950 година фон­дацията „Форд“ осигурява субсидия за изграждане на нова библиотечна сграда. Принос за финансиране на библиотечната сграда има и тогавашният генерален секретар на ООН, шведът Даг Хамаршелд. След тра­гичната му смърт по време на миротворческа мисия в Конго библиотеката носи неговото име.

Библиотеката на ООН улеснява дейността на ор­ганизацията, като фокусира функциите си главно вър­ху потребностите на секретариата и на дипломати­ческите мисии. Осигурява онлайн достъп до своя уеб сайт (http://www.un.org/depts/dhl/), както и до богата­та палитра от разнообразни информационни проду­кти, ресурси и услуги.

Библиографската информационна система UNBISnet Catalogue

UNBISnet (UN Bibliographic Information System) е про­ект на библиотеката Dag Hammarskjöld. Системата осигурява непосредствен достъп до нарастващ брой от пълнотекстови документи и има хронологичен об­хват от 1979 година насам, като се допълва на регу­лярен принцип с документи, с по-стари от тази дата, в резултат на прилагане на практиката на ретрос­пективната конверсия и растящата дигитализация. Достъпът до нея се осъществява на адрес: http://unbisnet.un.org/.

Системата UNBISnet съдържа три информационни масива:

Bibliographic Records – онлайн каталог на докумен­ти и публикации на ООН, индексирани от главната библиотека Dag Hammarskjöld Library и от библио­теката към офиса на ООН в Женева. В каталога са включени и комерсиални публикации и други източ­ници (не на ООН), съхранявани във фонда на глав­ната библиотека. Прикачените към библиограф­ския запис на документите и публикациите пълни текстове са на шестте официални езика на ООН (арабски, китайски, английски, френски, руски и ис­пански).

Voting Records – база данни за документиране на гласоподаването за всички приети резолюции (без да се гласува за тях или чрез проверка на гласу­ващите по списък и записване на вота). Включени са и линкове към пълния текст на резолюциите с ретроспекция до 1946 година, приети от Генерал­ната асамблея и от Икономическия и социалния съ­вет.

Index to Speeches – индекс на речите. Съдържа библиографски опис на речите от 1982/83 г. насам в Общото събрание на ООН, Съвета за сигурност, Икономическия и социален съвет и Съвета за по­печителство. Осигурени са линкове към пълния текст на речите.

Онлайн диалогът с UNBISnet се осъществява по­средством три формуляра за информационно търсене по ключови думи. За всеки от трите информацион­ни масива (Bibliographic Record, Voting Record и Index to Speeches) е съставен отделен онлайн формуляр (Keyword Search Indexes), както и индекс за прелист­ване в отделни полета на записа (Browse List), които отразяват спецификата на съответната база от данни:

Полетата за търсене и за прелистване в генери­раните от системата индекси са от типа на класи­ческите полета за библиографска информация, но са дефинирани според спецификата на документите на ООН и спецификата на информационните масиви.

Във формулярите за търсене са поставени и ли­мити за:

 • Типа на базата данни (UN Publications; Non-UN Publications; UN and Non-UN).
 • Типа на материала.
 • Типа на документа (раздел от монография; статия от научно списание; монография; научно списание).
 • Език.
 • Дата на публикацията – дефинира се от крайния потребител.
 • Дейността и типа на организацията към ООН.

Тезаурусът UNBIS

В информационната наука тезаурус означава нор­миран или контролиран речник, най-често за специали­зирана област на знанието, чиито единици (дескрип­тори) служат за съдържателно описание на документи и информационни запитвания. Изграждането на теза­уруса е йерархично и представя логическите отноше­ния между понятията. Функцията на тезауруса е да подпомага информационното съхранение и търсене.1

Библиотеката Dag Hammarskjöld Library е генерира­ла многоезичния тезаурус UNBIS. Понастоящем UNBIS Thesaurus представлява онлайн база данни, което от­разява тематичната терминология на ООН, употребя­вана в предметния анализ на документите и другите материали, релевантни на програмите и начинанията на организацията. Тезаурусът на ООН се ползва и в UNBISnet като достоверен източник на терминология. Включен е и като тематичен лексикон в системата за официални документи на ООН. Обхватът на UNBIS Thesaurus е мултидисциплинарен, като съдържащите се термини са предназначени да отразяват точно, яс­но и сбито, както и да удовлетворят в голяма степен, спецификата на проблемите и важността на интере­сите на организацията. От началото на създаване­то на тезауруса през 1981 година дескрипторите се подбират по два критерия: съответствие с отразе­ната в документите на ООН терминология и съгласу­ваност на термините в тезауруса със системата от агенциите и другите институции на организацията. Освен опциите за търсене на термини (Search) UNBIS Thesaurus предлага още две възможности: Browse Alphabetical List (прелистване в азбучно подреден опис на термините) и Browse Categories (прелистване по категории – нотирани с код тематични рубрики). В резултат на прелистването в азбучно подредения оп­ис на термина Digital тезаурусът показва откритите термини, като към всеки от тях е присъединен и пъ­лен запис на съответния дескриптор. Категориите или нотираните с код предметни рубрики са 18, като към тях има и подрубрики. Например:

16. – SCIENCE AND TECHNOLOGY

16.02.00 – COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY – Number of subjects in category: 76.

При показване на пълен запис на кон­кретен термин или дескриптор освен на­именованието му се посочват съответ­ните категории, към които той е класи­фициран, както и логическите връзки с други подобни термини, които са умест­ни за употреба при изготвяне на справки в библиографската информационна сис­тема UNBISnet.

UNBISnet Thesaurus се допълва и ак­туализира с нова терминология, която може да се извлече от уеб сайта на тезауруса http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/NewEng?OpenView чрез: New Terms / Terms recently added to the UNBIS Thesaurus.

Справочният файл UN-I-QUE

UN-I-QUE (UN Info Quest) е справочен файл, създаден от библиотеката Dag Hammarskjöld да отговаря на често зада­ваните въпроси и проектиран да осигури бърз достъп до обозначенията на доку­ментите / номерата за продажбите за ООН материали (от 1946 година насам). Той не посочва пълна библиографска ин­формация, нито пък заменя базата данни UNBISnet.

UN-I-QUE се съсредоточава върху пе­риодически повтарящи се документи и публикации като годишни отчети, докла­ди, бюлетини, известия на комитети или комисии; годишници; периодични доклади; доклади от значителни конференции; изя­вления при всеобщ дебат и др. Резулта­тите от намерената информация са под­редени в обратен на хронологията ред, т.е. най-новите данни са в началото.

Изводи

Представените библиографски бази от данни на ООН са една малка част от многообразието от ресурси и документи, които предлага на уеб портала организа­цията. Това богатство от информация и документация е насочено към широк кръг от потребители във всички сфери на чо­вешката дейност и един от начините за подобряване на ефективността на Орга­низацията на обединените нации.

 
02.12.2011.
Автор: Computer Magazine
0 Коментари
Таг :

Уеб

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар